top of page

היתרים ותב"ע 

היתר בנייה :

כל מבנה בין אם הוא בית למגורים, מחסן או סככת חייב היתר בניה.

חוק התכנון והבניה מחייב אותנו, לוודא כי כל נכס או חלק ממבנה יהיה מתוכנן, בנוי ורשום כחוק. היתר בניה הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

דין היתר בניה למבנה חדש כדין היתר בנייה למבנה קיים.

מתי דרוש התיר בנייה ?

כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל טעונים קבלת היתר בניה. כל מבנה, באשר הוא, ולא משנה מי בעליו חייב לקבל היתר בניה.

כשאני מתכננת בית חדש, חלק מתהליך התכנון כולל הגשת בקשה מסודרת לקבלת היתר בניה עוד בטרם הבניה.

בעבור מבנים קיימים ובלתי חוקיים, ההליך נקרא לגליזציה' כלומר הכשרת מצב קיים.

  • אני לומדת כל בית ונכס לגופו וכן את תוכניות הבנוי (תב"עות) החלות על המגרש.

  • אני מבצעת בדיקות שונות שמאפשרות לי לבחון מהן דרכי הפעולה המתאימות לנכס.

  • אני מגבשת תוכנית פעולה בה ניתן ליצור הסדר חוקי המקובל על מחלקת ההנדסה.

  • אני מטפלת במקומך בכל ההליכים הביורוקרטים מול הרשויות עד לקבלת היתר הבניה

לפני כל פעולת בניה יש לקבל מידע מוקדם בכתב מהוועדה המקומית. המידע כולל הוראות תכניות בניין עיר המאושרות החלות על הקרקע , ובין השאר את השטחים המותרים ע"פ תוכניות אלו. שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי בנין, מס' קומות, גובה וכו'. 

תב"ע:

כמעט לכל קרקע בישראל יש ייעוד כלשהו. תב"ע, תכנית בניין עיר, היא מסמך בעל תוקף חוקי (סטטוטורי) העובר תהליך של אישור רשמי והופך לאחר אישורו הרשמי למסמך המסדיר ייעודים, שימושים וזכויות בנייה בשטח קרקע מסוים. התכנית כוללת תכנון פיזי של האזור, תכנון כלכלי, חברתי ותרבותי, של עיר\שכונה\רחוב\בית\אזור. עורך התב"ע חייב להיות אדריכל בעל רישיון.

כל שינוי ייעוד של המקרקעין, הוספת אחוזי בנייה, שינוי קווי בניין, איחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי הוראות, שינוי חלוקת השטחים המותרים לבנייה, הגדלת מספר יחידות דיור, הוספת שימושים וכל הקלה נוספת, מחייבים הגשת בקשה לשינוי תב"ע המוגשת לוועדה לתכנון ובנייה של המועצה המקומית או המועצה המחוזית. לאחר הגשת הבקשה לשינוי, היא עוברת לבדיקת מפקח מהרשות, פרסום בעיתונות, הגשת הבקשה לוועדה ועמידה בכל דרישות גורמי הרישוי.

 

רק לאחר קבלת אישור כל הגורמים נכנס התיקון לתב"ע לתוקף. שינוי תב"ע הוא פעולה אפשרית, אך הוא מצריך תהליך ביורוקרטי סבוך, אשר מחייב לרוב סיוע של אנשי מקצוע.

תב"ע מאפשרת לגורמים בענף התכנון ובנייה, לצד האזרחים כולם, לעקוב אחרי שינויים צפויים בסביבת החיים היומיומית באזור מסוים.

bottom of page