top of page

בדיקת היתכנות

בדיקת ההיתכנות שנערכה בשלבים הראשונים של כל פרויקט, תרמה לקבלת החלטות מושכלת בהקשר של ביצועו או אי ביצועו. מיקומה האפקטיבי של בדיקת ההיתכנות הוא מיד לאחר שלב הרעיון.

בדיקה זו מתבצעת מיד לאחר שמוגדר הצורך בתכנון ובנייה או ביצירת שינוי או שיפוץ משמעותיים במבנה או במתחם קיים.

מטרה מהותית ומרכזית של בדיקת ההיתכנות היא לתת מידע, כדי לקבל החלטות בהקשר של קיום וביצוע הפרויקט. מידע כזה הוא קריטי משום ששלב ראשוני זה מתאפיין בחוסר מידע מפורט ובחוסר בהירות. על כן, ככל שהעבודה על בדיקת ההיתכנות היא מקצועית ואיכותית, תוצריה מעלים את הסיכוי לקבלת החלטות מושכלת ואפקטיבית.

קבלת ההחלטות מתבססת בעיקר על ההיתכנות הטכנית והכלכלית של הפרויקט בהתאם להערכות בהקשרים הללו:

  1. הערכת היקף הפרויקט מבחינת השטח – בינוי ופיתוח חוץ – סיכום כל השטחים המבונים, הסלולים וכן שטחי חוץ כגון פינות ישיבה ופיתוח נוף

  2. הערכת עלות הפרויקט בהתאם למורכבות המבנה / מבנים 

  3. הצגת המכשולים והאתגרים הידועים בשלב זה בהקשרים שונים, למשל: תשתיות על, היתרים, בדיקות קרקע ועוד. כמובן שלאתגרים הללו יש השלכה הן על העלות והן על משך הזמן של הפרויקט

  4. הערכה של לוחות הזמנים בהתאם לאתגרים ולמהלכים שיש לבצע

בסיומה של בדיקת היתכנות נכתב מסמך המוגש ללקוח אשר מחליט לגבי go/no go של הפרויקט, אפשרויות הביצוע, שיטת העבודה, שיטת הניהול, המשאבים ולוחות הזמנים. 

 

bottom of page